fbpx

Bakalářská práce zaměření síťový specialista

Pro zaměření síťový specialista jsou vhodné bakalářské práce následujícího typu:

 • Systémový návrh datových sítí včetně SW definovaných sítí.
 • Vývoj mobilních aplikací a SW systémů pro telekomunikační operátory a ISP.
 • Návrh a realizace aplikací pro IoT.
 • Systémová řešení k zajištění kybernetické bezpečnosti v různých typech sítí, včetně IoT a Smart Grid.

Typ práce a doporučená forma realizace

Práce jsou vesměs prakticky orientované, a to i na základě návrhů témat od externích zadavatelů, tj. práce realizační (SW aplikace) a implementační (systémový návrh) s požadavkem na uplatnění vlastního tvůrčího přístupu.

Rámcová témata

Systémový návrh datových sítí

Praktický, tvůrčí

Návrh konkrétního typu datové sítě podle požadavků různých typů aplikaci. V mnoha případech návrh kompletní celé sítě včetně podpůrných služeb. Jako základ jsou uvažovány sítě s architekturou TCP/IP ale lze i návrh jiných sítí jako sítě IoT, optické sítě, přístupové sítě a speciální datové sítě pro energetiku. Student by si měl během řešení bakalářské práce osvojit technické aspekty návrhu datových sítí a otázky spojené se zajištěním potřebné spolehlivosti, kvality služeb, kalkulací nákladů a budoucím rozvojem sítí jako takových.

Vývoj síťových mobilních aplikací

Implementační, tvůrčí

Návrh a implementace konkrétního typu síťové mobilní aplikace řešící specifický problém dle zadání. Může se jednat o inovativní řešení a přístup k již existujícím mobilním aplikacím nebo o zcela nové inovativní principy. Ve většině případů se jedná o návrh uceleného systému řešícího jak vývoj SW aplikace na koncových terminálech na různých mobilních platformách, tak serverového řešení dané aplikace.

Komunikační sítě a aplikace v oblasti Internetu věcí

Implementační, tvůrčí

Systémový návrh a dílčí implementace subsystémů a služeb v rámci konceptu internetu věcí (IoT) s využitím existujících platforem, popř. jejich další obohacení o nové SW inovativní nástroje s cílem maximálně podpořit růst tohoto segmentu služeb. Hlavním trendem je kreativita a praktická uplatnitelnost navržených služeb a aplikací.

Inteligentní systémy testování, dohledu a řízení komunikačních sítí

Implementační, tvůrčí

Návrh a vývoj softwarových komponent pro inteligentní testování, správu, řízení a dohled různých typů sítí, ať už se jedná o zdokonalení současných systémů nebo i o vývoj zcela nových a inovativních SW nástrojů. Trendem je zpracování velkého objemu dat o rozsáhlých sítích a těžení informací pro rozhodování a tvorbu různých typů pohledů.

Softwarově definované sítě

Implementační, tvůrčí

Vývoj nástrojů pro oblast softwarově definovaných sítí (SDN). Rozvoj a nasazení SDN v budoucnosti umožní, aby byly sítě mnohem lépe řízené, než je tomu u současných sítí. V konečném důsledku to povede k významné automatizaci a zefektivnění provozu sítí a možnosti zavedení inteligentního systému řízení.

Kybernetická bezpečnost datových sítí

Implementační, tvůrčí

Návrh koncepčních řešení a vývoj systémů a nástrojů pro řízení kybernetické bezpečnosti datových sítí, především u těch, které se nyní začínají implementovat v praxi, jako je internet věcí, domácí sítě spotřebičů napojených do Internetu a bezdrátových senzorových sítí, klasické IP sítě a Internet nevyjímaje.

Senzorové sítě a zpracování velkých dat v reálném čase

Implementační, tvůrčí

Systémový návrh různých druhů senzorových sítí a  vývoj různých SW komponent systému, ať už se jedná o zpracování dat, kterých jsou tyto senzory zdrojem, efektivní přenos informací různými typy sítí až po ukládání a vyhodnocení. Z hlediska systémového návrhu se jedná o návrh komplexních distribuovaných systémů integrujících senzory různých typů, řadu různorodých sítí a v neposlední řadě i zpracování dat v cloudovém prostředí.

Příklady možných nebo existujících témat

 • Administrativní rozhraní počítačové sítě
 • Analýza chování serverových aplikací při přetížení
 • Analyzátor Syslog zpráv firewallu
 • Implementace protokolu IPv6
 • Nástroj pro vizualizaci anomálií v komunikaci na automobilové sběrnici CAN
 • Sítě pro Internet věcí
 • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible
 • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT
 • Dohledový systém s využitím NFC mobilního terminálu
 • Emulátor mobilní sítě
 • Měření na rozhraních prvků pro průmyslové sítě
 • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností
 • Útoky na koncová zařízení ve VoIP komunikaci