fbpx

Když se řekne bloková výuka a SIT

Není to tak dávno, co jsme společně s kolegy z fakulty seděli a vymýšleli koncepci nového studijního programu SIT. Cílem bylo vytvořit prakticky orientovaný bakalářský program, který by absolventy vybavil vším potřebným pro praxi a současně pro ně byl “sexy”. Díky těmto klíčovým požadavkům padala celá řada, často až neortodoxních nápadů, jak by taková výuka měla vypadat. Jedním z těch nápadů, který se dostal až do fáze reálné výuky, je tzv. “bloková výuka“.  Zajímavé na něm je, že dnes se k tomuto nápadu nikdo nehlásí a ani si již není schopen vzpomenout kdy a jak se objevil :-)

No a protože máme za sebou první běh, který ukázal jak na pozitivní, tak i negativní stránky tohoto typu výuky, není na škodu se na blokovou výuku podívat trochu podrobněji.

O čem tedy bloková výuka je?

Stručně řečeno: je to výuka vybraného předmětu “nahuštěná” do kratšího období než je 14 týdnů semestru. V našem případě jsme se rozhodli vybrané předměty v běžném rozsahu 2 + 2 (dvě hodiny přednášek, dvě hodiny cvičení) “nahustit” do 4 týdnů. Co nás k tomu vedlo? V první řadě myšlenka, že některé předměty a jejich náplň je lepší učit v souvislém bloku, než studenty rozptylovat více předměty současně v delším období. Jinými slovy, pojďme se nejprve naučit jednu věc pořádně a pak se pusťme do další. Druhým důvodem byl fakt, že některé znalosti a návyky by bylo dobré do studentů “nahustit” co nejdřív, aby je mohli rovnou aplikovat do praxe v dalších předmětech. Studenti tím získají nutné klíčové návyky a vyučující zase budou vědět, na jaké standardy (znalosti studentů) navazují a dále je ve svých předmětech rozvíjet. Celý proces tedy vede k srovnání úrovně “startovních” znalostí studentů, která je mnohdy různorodá.

Tři předměty pro blokovku

Předměty, na které bloková výuka padla, byly nakonec tři. Všechny jsou svým obsahem zaměřeny na obecné znalosti, které by měl mít každý absolvent vysoké školy a které by se měly rozvíjet průběžně během celého studia.
Bloková výuka: prezentace, multimediální tvorba a základy projektového řízení

Prvním byl předmět o projektovém řízení, druhý o tvorbě multimédií a třetí o prezentačních dovednostech. Návrh základní koncepce a náplně prvního a třetího z nich vzešel z návrhů a doporučení našeho fakultního centra – Centra znalostního managementu. Opět byl tedy kladen důraz na to, aby byla výuka silně provázána s tím, co člověk skutečně v praxi používá. Jednotliví vyučující si pak předměty dopracovali podle svých zkušeností a znalostí.

Prvním vyučovaným předmětem v řadě byl předmět Základy projektového řízení, jehož cílem bylo naučit studenty pracovat na semestrálních projektech průběžně a hlavně systematicky. Jelikož se blokovka učí již v prvním semestru a projekty v předmětech začínají obvykle až v jeho polovině, byl pro získání základních návyků dostatek prostoru.

Druhý předmět v řadě byl zaměřený na multimédia a tvorbu prezentačních materiálů. Cílem bylo naučit studenty zpracovat informace do vhodné a smysluplné vizuální podoby. Pracujeme-li na projektu, je dobré uvědomit si, že je důležité, aby hodnotitele zaujal a oslovil. Právě k tomu nám může pomoci vhodné zpracování vizualizace – napříkad formou krátkého videa či animace. Časově tento předmět vycházel na období, kdy zhruba začínala práce na semestrálních projektech a bylo již možné nad aplikací nabytých znalostí alespoň přemýšlet.

Poslední v řadě byly Prezentace. V tomto předmětu si studenti měli osvojit, jak “dobře” odprezentovat klíčové informace a výstupy projektů. V našem případě, aby byli schopni všechny semestrální práce “prodat” i formou ústní a písemné prezentace. Výuka Prezentací probíhala na konci semestru, tedy v období, kdy se projekty odevzdávají a obvykle probíhají i závěrečné prezentace. Studenti si ověřili nabyté vědomosti například při prezentaci výstupů semestrální práce z předmětu Základy webových aplikací.

Blokovka – ano či ne?

První běh ukázal, že koncepce má jak své výhody, tak nevýhody. První výhodou, ale i nevýhodou je docela velká časová náročnost jak pro vyučující, tak studenty. Na druhou stranu se ale studenti usilovně zaměřili a soustředili na jednu věc, což potvrdila většina studentů, se kterými jsme se o blokové výuce bavili. Pro nás vyučující to byla zajímavá zkušenost a i přes časovou náročnost byl konzistentní blok výhodou i pro nás. Získali jsme totiž lepší přehled o stavu a aktuálních znalostech studentů. Také jsme nemuseli řešit konflikty mezi několika předměty. Naopak, v některých bylo možné předměty propojit – třeba zmiňované Základy prezentačních dovedností a Základy webových aplikací. Uvidíme ale, co přinese studentská anketa a jaké náměty a připomínky se v ní objeví. Já osobně jsem optimista a věřím, že to dobré, co jsme od blokovky očekávali se ve většině případů naplnilo a příště se, i díky letošní zkušenosti, kvalita ještě zlepší a nalezené nedostatky odstraní. Čímž se tak trochu omlouvám letošním studentům, protože občas to z důvodů naší nezkušenosti zaskřípalo.

Ing. Pavel Náplava spolu se studenty SIT

Co říci závěrem? Většina očekávání blokové výuky se naplnila a také se potvrdilo, že realita je vždy o něco jiná, než teoretická příprava. Z naší strany jsme trochu podcenili znalosti a zkušenosti “nových” studentů, protože v některých případech byly vyšší než jsme očekávali a tím pádem byly některé části výuky pro někoho na první pohled zbytečné. Toto jde ale bohužel hodně na vrub prvního běhu a i když jsme udělali maximum – každý začátek je těžký. Stejně tak jsme zjistili, že je třeba koncepci a smysl jednotlivých předmětů lépe propagovat a vysvětlovat, aby studenti věděli co je jejich smyslem a proč jsou vyučovány zrovna v daném pořadí. Zvažujeme také otázku, zda třeba blokovku nepřesunout celou, nebo její část až do druhého semestru. Na jednu stranu by na ni byli studenti připravenější, ale na druhou stranu bychom zase museli rozmyslet, jak jinak přerozdělit předměty, což není vůbec jednoduchý úkol. Vyvážit semestry z hlediska náročnosti předmětů a jejich návaznosti totiž není žádná hračka. A věřte mi, že vím, o čem mluvím – koncepci celého SITu jsme připravovali téměř rok :-) A co vy? Dává vám taková forma výuky smysl? Máte nápad, doporučení, komentář nebo kritiku? Sem s tím a když to bude dávat smysl, tak se z vás mohou stát naši spolupracovníci a budete slavní. Minimálně mezi studenty SITu :-)

Ing. Pavel NáplavaAutorem článku je

Ing. Pavel Náplava

Absolvent ČVUT FEL, spoluzakladatel Centra znalostního managementu. V prvním semestru byl vyučujícím předmětu Základy projektového řízení programu SIT. Podílel se na sestavování konceptu blokové výuky a je členem rady programu SIT. Garantuje předmět Informační systémy, který všechny studenty SITu čeká ve třetím semestru a Procesní řízení, který si mohou v případě zájmu studenti vybrat v rámci povinně volitelných předmětů.

Komentáře

komentářů