fbpx

Nástrahy posledního ročníku SIT 1. díl – úvod do semestrálního projektu

Úvod

Letošní rok byl velmi úspěšný, alespoň co se výsledků studentů týče. Studijní program SIT v červnu vypustil do světa (či na pokračování na magisterský program) první absolventy. Za zmínku stojí, že všichni, co prošli státnicemi, úspěšně absolvovali.

Druháci také nezaháleli a snaží se připravit na příští rok co nejlépe. Centrum znalostního managementu FEL pro ně připravilo workshop, kde se studenti sešli a diskutovali s vybranými vyučujícími a studenty, kteří s nimi sdíleli své zkušenosti s psaním či vedením semestrálního projektu, bakalářské práce a s učením na státní zkoušku. Dnešní článek je úvodem k sérii článků, které shrnou poznatky a zkušenosti předané na workshopu.

Co je semestrální projekt?

Semestrální projekt je předmět, který se zapíše stejně jako všechny ostatní předměty do rozvrhu. Nemá však žádné přednášky ani cvičení. Doporučujeme, aby byl semestrální projekt zapsán v pátém semestru, který je k tomu určen a který předchází poslednímu semestru, kde na něj může navázat bakalářská práce. Je třeba, aby si student sám našel vedoucího, který jeho semestrální projekt povede. Vedoucí vzápětí zapíše téma, na kterém se se studentem dohodnou, a to nejpozději třetí týden v semestru, kdy musí být schválené. Zadání by mělo obsahovat popis výstupů projektu, termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy a očekávaný rozsah a formu závěrečné zprávy. Zadání jsou pak kontrolována a schvalována a výsledek schválení je k nalezení v systému BRUTE. Na konci semestru (před zkouškovým obdobím) se projekt i se závěrečnou zprávou odevzdá. Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce, spolu se všemi náležitostmi jako jsou citace, poděkování, seznam literatury či správný počet znaků na stránku (normostrany). Formu, obsah i rozsah (ačkoliv ten bývá kolem deseti normostran) určuje vedoucí práce.

Více o semestrálním projektu si můžete přečíst zde: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pro/start nebo http://sit.fel.cvut.cz/informace-k-uspesnemu-ukonceni-studia/.

Rozdíl mezi semestrálním projektem a bakalářskou prací

Semestrální projekt je vlastně jakýsi předstupeň bakalářské práce. Je vhodné si vybrat téma, které se pak použije i u bakalářské práce, a pokračovat se stejným vedoucím.  V bakalářské práci se následně dají použít části projektu, rozšířit je ještě o další informace a podobně. Na rozdíl od bakalářské práce ale semestrální projekt nemá oponenta, ale pouze vedoucího.

Na semestrálním projektu může pracovat tým studentů, v tom případě je to hodně o domluvě s vedoucím a mezi studenty. Bakalářská práce je však čistě individuální. Šikovný vedoucí ale může rozdělit téma na menší podtémata mezi více studentů tak, aby se nepřekrývala.

Semestrální projekt je ukončen obhajobou projektu a hodnocen klasifikovaným zápočtem. Bakalářská práce je zakončena taktéž obhajobou, ale zároveň hned poté probíhá závěrečná zkouška.

Na co se můžete těšit příště?

A jak si vybrat téma? Kde najdu seznam volných témat? Koho můžu kontaktovat? Jak si vybrat dobrého vedoucího?

Jestli vám takové i jiné otázky probíhají hlavou, příští článek vám poví, jak na výběr tématu i vedoucího či co dělat, když chce student téma práce z firmy, kde pracuje.

 

Komentáře

komentářů