fbpx

Informace k úspěšnému ukončení studia

Studijní program SIT se řídí pravidly a podmínkami určené děkanem FEL ČVUT, studijním a zkušebním řádem ČVUT a příslušnými směrnicemi, které jsou k nalezení na webových stránkách FEL ČVUT, stejně jako obecné informace k úspěšnému ukončení studia. Níže jsou uvedená specifika a doporučení rady programu SIT.

Semestrální projekt

 • V rámci studijního programu SIT je předmět semestrální projekt zapisován pod kódem B6B36PRO, který je studentům doporučen v pátém semestru studia (souběh s předmětem bakalářské práce je důrazně nedoporučen).
 • Téma a zadání semestrálního projektu by mělo být odvozeno od tématu závěrečné práce (viz. sekce bakalářská práce).
 • Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 •  Součástí projektu je závěrečná zpráva v rozsahu a kvalitě určené vedoucím práce.
 • Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce (literatura, citace, poděkování aj). Předpokládaný rozsah minimálně 10 normostran (1800 znaků/str.).
 •  Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Zadání by mělo obsahovat:
  • Popis výstupů projektu v dostatečně podrobném detailu.
  • Termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy (doporučeně jednou za čtrnáct dní).
  • Očekávaný obsah a formu závěrečné zprávy.
 • Podrobné informace budou k nalezení na stránkách předmětu B6B36PRO.

Nepřehlédněte doporučení garantů zaměření k volbě tématu a obsahu bakalářské práce pro jednotlivá zaměření:

Harmonogram semestrálního projektu

 • Začátek semestru – student osloví vedoucího a připraví zadání projektu (doporučujeme studentům vedoucího a téma vybrat a dohodnout ještě před začátkem semestru).
 • 3. týden – schváleno zadání, zahájení práce na projektu.
 • V termínech dle zadání –  kontrolní bod práce na projektu (kontroluje vedoucí práce a je součástí posudku).
 • 14. týden – odevzdání projektu včetně závěrečné zprávy.
 • 3. týden zkouškového období – prezentace projektu formou obhajoby.

Bakalářská práce

 • Dle charakteru závěrečné práce může mít téma povahu rešerše, výzkumného projektu, implementace software nebo jinou tvůrčí činnost, která je v souladu s profilem absolventa programu SIT.
 • Student může navrhnout vlastní téma, nebo si může vybrat z nabídky témat závěrečných prací na libovolné katedře FEL ČVUT, za předpokladu, že téma je schváleno garantem programu SIT a odpovídá profilu absolventa.
 • Pokud si nejste jisti vhodností tématu své práce, kontaktujte garanta programu SIT.
 • V případě vlastního tématu nebo externího zadavatele je student povinen zajistit odborného vedoucího na některé z kateder FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 • Zadání závěrečné práce by mělo reflektovat zvolené zaměření studia a formou a typem práce rámcově odpovídat profilu zaměření. V případě, že si student zaměření v průběhu studia nezvolí, při volbě tématu se řídí obecným profilem absolventa SIT.
 • Průběh realizace závěrečné práce se řídí pokyny vedoucího práce.
 • Zadání bakalářské práce se musí řídit pokyny k zadávání bakalářských a diplomových prací na katedře počítačů.

Nabídku volných témat lze nalézt v KOSu, v aplikaci ZP FEL, nebo na webových stránkách (obvykle ale nikoliv výhradně) těchto kateder:

Další zajímavá témata můžete najít ve spolupráci s některou z výzkumných skupin na FEL.

Státní bakalářská zkouška

 • V rámci studijního programu SIT je obhajoba závěrečné práce včetně organizace státní bakalářské zkoušky organizována katedrou počítačů v souladu se studijním a zkušebním řádem ČVUT a dle pokynů rady programu SIT.
 • Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou k nalezení na webových stránkách FEL ČVUT.
 • Bližší informace k závěrečným zkouškám budou zveřejněny v průběhu zimního semestru 2017/2018.