fbpx

Informace k úspěšnému ukončení studia

Studijní program SIT se řídí pravidly a podmínkami určené děkanem FEL ČVUT, studijním a zkušebním řádem ČVUT a příslušnými směrnicemi, které jsou k nalezení na webových stránkách FEL ČVUT, stejně jako obecné informace k úspěšnému ukončení studia. Níže jsou uvedená specifika a doporučení rady programu SIT.

Semestrální projekt

 • V rámci studijního programu SIT je předmět semestrální projekt zapisován pod kódem B6B36PRO, který je studentům doporučen v pátém semestru studia (souběh s předmětem bakalářské práce je důrazně nedoporučen).
 • Téma a zadání semestrálního projektu by mělo být odvozeno od tématu závěrečné práce (viz. sekce bakalářská práce).
 • Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 •  Součástí projektu je závěrečná zpráva v rozsahu a kvalitě určené vedoucím práce.
 • Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce (literatura, citace, poděkování aj). Předpokládaný rozsah minimálně 10 normostran (1800 znaků/str.).
 •  Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Zadání by mělo obsahovat:
  • Popis výstupů projektu v dostatečně podrobném detailu.
  • Termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy (doporučeně jednou za čtrnáct dní).
  • Očekávaný obsah a formu závěrečné zprávy.
 • Podrobné informace budou k nalezení na stránkách předmětu B6B36PRO.

Nepřehlédněte doporučení garantů zaměření k volbě tématu a obsahu bakalářské práce pro jednotlivá zaměření:

Harmonogram semestrálního projektu

 • Začátek semestru – student osloví vedoucího a připraví zadání projektu (doporučujeme studentům vedoucího a téma vybrat a dohodnout ještě před začátkem semestru).
 • 3. týden – schváleno zadání, zahájení práce na projektu.
 • V termínech dle zadání –  kontrolní bod práce na projektu (kontroluje vedoucí práce a je součástí posudku).
 • 14. týden – odevzdání projektu včetně závěrečné zprávy.
 • 3. týden zkouškového období – prezentace projektu formou obhajoby.

Bakalářská práce

 • Dle charakteru závěrečné práce může mít téma povahu rešerše, výzkumného projektu, implementace software nebo jinou tvůrčí činnost, která je v souladu s profilem absolventa programu SIT.
 • Student může navrhnout vlastní téma, nebo si může vybrat z nabídky témat závěrečných prací na libovolné katedře FEL ČVUT, za předpokladu, že téma je schváleno garantem programu SIT a odpovídá profilu absolventa.
 • Pokud si nejste jisti vhodností tématu své práce, kontaktujte garanta programu SIT.
 • V případě vlastního tématu nebo externího zadavatele je student povinen zajistit odborného vedoucího na některé z kateder FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami.
 • Zadání závěrečné práce by mělo reflektovat zvolené zaměření studia a formou a typem práce rámcově odpovídat profilu zaměření. V případě, že si student zaměření v průběhu studia nezvolí, při volbě tématu se řídí obecným profilem absolventa SIT.
 • Průběh realizace závěrečné práce se řídí pokyny vedoucího práce.
 • Zadání bakalářské práce se musí řídit pokyny k zadávání bakalářských a diplomových prací na katedře počítačů.

Nabídku volných témat lze nalézt na stránkách fakulty v sekci Semestrální projekty.

Státní bakalářská zkouška

 • V rámci studijního programu SIT je obhajoba závěrečné práce včetně organizace státní bakalářské zkoušky organizována katedrou počítačů v souladu se studijním a zkušebním řádem ČVUT a dle pokynů rady programu SIT.
 • Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou k nalezení na webových stránkách FEL ČVUT.
 • Bližší informace k závěrečným zkouškám budou zveřejněny v průběhu zimního semestru 2017/2018.

Závěrečné práce pro jednotlivá zaměření

Síťový specialista

Pro zaměření síťový specialista jsou vhodné bakalářské práce následujícího typu:

 • Systémový návrh datových sítí včetně SW definovaných sítí.
 • Vývoj mobilních aplikací a SW systémů pro telekomunikační operátory a ISP.
 • Návrh a realizace aplikací pro IoT.
 • Systémová řešení k zajištění kybernetické bezpečnosti v různých typech sítí, včetně IoT a Smart Grid.

Typy prací a doporučená forma realizace

Práce jsou vesměs prakticky orientované, a to i na základě návrhů témat od externích zadavatelů, tj. práce realizační (SW aplikace) a implementační (systémový návrh) s požadavkem na uplatnění vlastního tvůrčího přístupu.

Vývoj síťových mobilních aplikací

Implementační, tvůrčí

Návrh a implementace konkrétního typu síťové mobilní aplikace řešící specifický problém dle zadání. Může se jednat o inovativní řešení a přístup k již existujícím mobilním aplikacím nebo o zcela nové inovativní principy. Ve většině případů se jedná o návrh uceleného systému řešícího jak vývoj SW aplikace na koncových terminálech na různých mobilních platformách, tak serverového řešení dané aplikace.

Systémový návrh datových sítí

Praktický, tvůrčí

Návrh konkrétního typu datové sítě podle požadavků různých typů aplikaci. V mnoha případech návrh kompletní celé sítě včetně podpůrných služeb. Jako základ jsou uvažovány sítě s architekturou TCP/IP ale lze i návrh jiných sítí jako sítě IoT, optické sítě, přístupové sítě a speciální datové sítě pro energetiku. Student by si měl během řešení bakalářské práce osvojit technické aspekty návrhu datových sítí a otázky spojené se zajištěním potřebné spolehlivosti, kvality služeb, kalkulací nákladů a budoucím rozvojem sítí jako takových.

Inteligentní systémy testování, dohledu a řízení komunikačních sítí

Implementační, tvůrčí

Návrh a vývoj softwarových komponent pro inteligentní testování, správu, řízení a dohled různých typů sítí, ať už se jedná o zdokonalení současných systémů nebo i o vývoj zcela nových a inovativních SW nástrojů. Trendem je zpracování velkého objemu dat o rozsáhlých sítích a těžení informací pro rozhodování a tvorbu různých typů pohledů.

Komunikační sítě a aplikace v oblasti Internetu věcí

Implementační, tvůrčí

Systémový návrh a dílčí implementace subsystémů a služeb v rámci konceptu internetu věcí (IoT) s využitím existujících platforem, popř. jejich další obohacení o nové SW inovativní nástroje s cílem maximálně podpořit růst tohoto segmentu služeb. Hlavním trendem je kreativita a praktická uplatnitelnost navržených služeb a aplikací.

Kybernetická bezpečnost datových sítí

Implementační, tvůrčí

Návrh koncepčních řešení a vývoj systémů a nástrojů pro řízení kybernetické bezpečnosti datových sítí, především u těch, které se nyní začínají implementovat v praxi, jako je internet věcí, domácí sítě spotřebičů napojených do Internetu a bezdrátových senzorových sítí, klasické IP sítě a Internet nevyjímaje.

Softwarově definované sítě

Implementační, tvůrčí

Vývoj nástrojů pro oblast softwarově definovaných sítí (SDN). Rozvoj a nasazení SDN v budoucnosti umožní, aby byly sítě mnohem lépe řízené, než je tomu u současných sítí. V konečném důsledku to povede k významné automatizaci a zefektivnění provozu sítí a možnosti zavedení inteligentního systému řízení.

Senzorové sítě a zpracování velkých dat v reálném čase

Implementační, tvůrčí

Systémový návrh různých druhů senzorových sítí a  vývoj různých SW komponent systému, ať už se jedná o zpracování dat, kterých jsou tyto senzory zdrojem, efektivní přenos informací různými typy sítí až po ukládání a vyhodnocení. Z hlediska systémového návrhu se jedná o návrh komplexních distribuovaných systémů integrujících senzory různých typů, řadu různorodých sítí a v neposlední řadě i zpracování dat v cloudovém prostředí.

Příklady možných nebo existujících témat

 • Administrativní rozhraní počítačové sítě
 • Analýza chování serverových aplikací při přetížení
 • Analyzátor Syslog zpráv firewallu
 • Implementace protokolu IPv6
 • Nástroj pro vizualizaci anomálií v komunikaci na automobilové sběrnici CAN
 • Sítě pro Internet věcí
 • Automatizace správy síťových prvků pomocí Ansible
 • Bezpečnost v sítích LPWAN/LPN pro aplikace v IoT
 • Dohledový systém s využitím NFC mobilního terminálu
 • Emulátor mobilní sítě
 • Měření na rozhraních prvků pro průmyslové sítě
 • Simulace bezdrátových průmyslových sítí s nízkou propustností
 • Útoky na koncová zařízení ve VoIP komunikaci

Programátor webových aplikací

Závěrečné práce zaměření by měly zahrnovat návrh a implementaci webových aplikací, ideálně s použitím aktuálních způsobů návrhu a best practices pro danou oblast, které byly vyučované v rámci studia. Konkrétní téma a oblast je na výběru studenta. Co se týče konkrétní technické formy, vhodná je implementace serverové aplikace i aplikace přesouvající část logiky na stranu klienta. Přípustné jsou i projekty soustředící se na problematiku integrace webových aplikací a jejich rozhraní.

Typy prací a doporučená forma realizace

V této oblasti jsou typické a doporučené návrhové a implementační práce. Nicméně práce rešeršního nebo experimentálního typu není vyloučena a vhodnost tématu je na posouzení vedoucího bakalářské práce a garanta oboru.

Obecná doporučení k realizaci

V práci važujte komaptibilitu vytvořené aplikace s různými typy prohlížečů, včetně mobilních platforem. Stejně tak je vhodné v případě návrhu uživatelského rozhraní vhodné uvažovat o jeho použitelnosti. Aplikace nemusí být omezená pouze na klasický návrh pro desktopová zařízení, můžete vytvořit specifickou aplikaci i pro mobilní platformu.

Ve své bakalářské práci využijte znalosti postupů a technologií, které jste získali v průběhu studia. Pokud se v rámci své práce chcete naučit novou technologii, kterou jste v předchozích semestrech neprobírali, je to ideální příležitost. Výběr technologie a její vhodnost pro řešení daného tématu ale v každém případě konzultujte se svým vedoucím.

Projekt by měl pokrývat základní součásti vývojového cyklu softwaru: sběr požadavků, analýza a návrh, implementace a testování. V případě specifického tématu jsou výjimky možné po dohodě s vedoucím.

Multimediální technologie

V zaměření multimedálních technologií lze očekávat témata korespondující s obsahem předmětů Programování grafiky, Multimédia 1, Multimédia 2 a 3D modelování. Převážně jde o práce zaměřené na implementaci algoritmů pro syntézu, modifikaci a prezentaci obrazu, zvuku, 2D/3D geometrie, pohybových dat nebo pro řízení a synchronizaci světelných soustav. Dále jde o témata spojená s tvorbou multimediálního obsahu (video, zvuková stopa, 3D data) v kombinaci s řešením konkrétního technického problému, například implementace skriptů pro doplnění interaktivních prvků.

Typy prací a doporučená forma realizace

Řešená témata v zaměření multimediálních technologií jsou typicky návrhová a implementační, respektive tvůrčí. Na úrovni bakalářské práce může ojediněle jít i o rešeršní typ práce, jejímž cílem bude průzkum metod řešení konkrétního problému v nějaké rozsáhlejší oblasti nebo na rozhraní dvou a více oborů.

Příklady možných nebo existujících témat

Příkladem implementační práce je řešení problému kontroly barevné korony při klíčování na barevné pozadí.

Příkladem řešení multimediálního obsahu je práce zaměřená na tvorbu interaktivního modelu budovy nebo humanoida.

Příkladem rešeršní práce je průzkum metod, notací a existujícího software pro popis pohybu člověka používaných v oblasti počítačové animace a choreografie. Práce spočívá v prostudování několika komplikovaných notací z oblasti choreografie a sady nalezených metod popisu publikovaných v oblasti počítačové animace.. Dále ve vytvoření způsobu porovnání, otestování nalezených aplikací a vytvoření vhodné formy zhodnocení zjištěných informací.

Informační systémy a podnikání

Ekonomicko-manažerská problematika v IT a informačních systémech je obecně založena na věrném popisu současného stavu dané úlohy a identifikaci možných variant řešení zkoumaného problému. Za účelem výběru vhodného řešení se pak obvykle sestaví vypovídající matematický model  a jsou použity optimalizační metody, díky kterým je možné zvolit efektivní řešení. Nosnými tématy toho zaměření jsou:

 • Řízení vývoje IT projektu
 • Plán IT strategie firmy
 • Metody řízení a výběr informačního systému
 • Analýza požadavků na informační systém a jeho návrh, případně realizace
 • Procesní analýza fungování organizace
 • Podnikatelský plán IT projektu
 • Obchodní model a marketing IT projektu

Při řešení projektu/bakalářské práce využijete znalosti získané v rámci doporučených povinně-volitelných (PV) předmětů pro zaměření Informační systém a podnikání.

Doporučený postup je obrátit se na vyučujícího příslušného PV předmětu zaměření, který Vám pomůže s tématem a propojením s odborným školitelem.

Typy prací a doporučená forma realizace

V rámci zaměření informačních systémů a podnikání se obvykle řeší rešeršní a tvůrčí bakalářská práce. Součástí řešení může být také implementace navržených metod, ale odevzdání tímto není podmíněno. V ekonomicko-manažerské problematice orientované do oblasti IT je obvyklé provést důslednou analýzu současného stavu a identifikovat možné scénáře dalšího rozvoje dané oblasti/problematiky, a následně pomocí vhodně zvolených metod vybrat ekonomicky efektivní řešení. Bakalářské práce zaměřené na ekonomicko-manažerskou problematiku v IT jsou z hlediska podrobných analýz zpravidla mírně rozsáhlejší, než je požadováno v jiných oblastech.

Příklady možných nebo existujících témat

Níže je seznam vybraných vhodných témat, které jsou odpovídající zaměření informační systémy a podnikání.